Pages

Ketauladanan Ja'far bin Abi Thalib RA

M. Rizal Ismail (Motivator Internasional)
JA'FAR BIN ABI THALIB,RA ia adlah putra paman Rasulullah yang paling mirip dengan beliau dan terdahulu dalam memeluk islam.tentangnya Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata "engkau mirip dengan akhlak dan rupaku.

Ja'far bin Abi thalib menjadi ketua rombongan hijrah kaum Muslimin menuju Habsyah dan mendebat Amr bin'ash(yang kala itu belum masuk islam) dihadapan raja najasyi.ia berkata, "wahai tuan raja,kami dahulu adalah kaum jahiliyah.kami menyembah berhala,memakan bangkai,berbuat keji, memutuskan silahturahmi,dan berbuat jahat pada tetangga. Orang yang kuat dari kami menindas yang lemah sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami yang kami ketahui nasabnya,kejujurannya,ketrperc​ayaanya dan juga kesucian hatinya. ia mengajak kami ke jalan Allah,mengEsa kan-Nya dan meninggalkan apa yang selama ini kami dan nenek moyang kami sembah.ia memrintahkan kami untuk jujur dalam perkataan,menunaikan amanat,menyambung silahturahim berbuat baik kepada tetangga,dan menjauhi perbutan keji juga termasuk pertumpahan darah.ia melarang perbuatan keji,perkataan yang dusta,dan memakan harta anak yatim,dan menuduh wanita baik berbuat Zinah..lalu kami membenarkanya dan mengimaninnya sehingga kami dimusuhi oleh kaum kami sendiri. karena tindakan itu, mereka menyiksa dan menyakiti kami untuk mengembalikan kami menyembah berhala ,mendzalimi kami,padahal kami sama sekali tidak berbut buru mak kami datang ke negerimu dengan harapan kami tidak di zhalimi dinegeri ini'(sirah ibnu hisyam) \

Amr bin ASh berkata" mereka pengikut muhammad mengatakn ungkapanya yang menyimpang tentang maryam' lalu ,jafar membacakan surat maryam dari depan. mendengar ayat itu dibacakan,Raja najasyi menangis lalu ia berkata" Demi Allah, apa yang disampaikanya dan apa yang dibawa isa adalah dari pelita yang sam" kemudian raja najasyi mengusir Amr bin Ash beserta temannya dan menyuruh kaum muslimin untuk tetap tinggal.kepada rombongan kaum muslimin raja najasyi berkata"kalian bebas disini dalam keadaan aman dan siapa pun yang mencela atau menyakiti kalian,ia akan mendapatakan hukuman atas perbuatanya"

Raja Najasyi adalah raja yang kekuasaanya pernah direbut kemudian atas izin Allah dikembalikan  ,karenanya, ia menolak hadiah hadiah yang diberikan oleh orang Quraisy seraya berkata kepada pengawalnya" kembalikan hadiah hadiah ini kepada kedua utusan Quraisy ini,aku tidak memiliki hajat hadiah itu.Demi Allah,Allah tidak menerima suap dariku pada saat mengembalikan kekuasaanku. karenanya akupun tidak akan menerima suap dalam kerajaanku (sirah ibnu hisyam)


Jafar bin Abi thalib kembali tiba ke mekah bersamaan dgn datangnya berita pembukaan perang khaibar,sehingga Rasulullah berkata"Aku tidak tahu,yang mana dari keduanya yang membuatku gembira: pembukaan khaibar atau kedatangan jafar bin Abi thalib ja'far slalu merindukan kesyahidan dan ia adalah pahlawan pada perang mut'ah.

Setelah gugurnya Zaid bin haritsah ,panglima serdadu muslimin, ia menggantikan posisinya memimpin pasukan hingga terputus kedua lenganya yang akan Allah gantikan di surga kelak dgn dua sayap untuk terbang kemnapun ia suka. saat sampai berita kematianya,Rasulullah bersabda: " sediakanlah makanan untuk keluaraga ja'far karena mereka didatangi berita yang membuat sibuk hati mereka (HR.TIRMIDZI) aBU HURAIRAH MEMUJI JA'FAR DENGAN MENGATKAN" SEBAIK BAIK MANUSIA BAGI ORANG ORANG MISKIN ADALAJ JA'FAR BIN aBI THALIB" SEMOGA ALLAH SWT MERIDHAINYA aaamiiin

0 komentar:

Posting Komentar